Polityka prywatności
Super MOYA

Państwa prywatność oraz poufność danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo danych oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa stworzona została niniejsza polityka prywatności, w której znajdą Państwo niezbędne informacje, w tym szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z aplikacji i w związku z uczestnictwem w programie Super Moya.

1. ADMINISTRATOR DANYCH
2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 I. UCZESTNICTWO W SUPER MOYA 
 
II. KONTAKT Z NAMI
 III. MARKETING
 IV. KOMUNIKATY PUSH
 V. PROFILOWANIE

3. GEOLOKALIZACJA
4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5. ODBIORCY DANYCH
6. PRAWA OCZESTNIKÓW
7. TRANSFER DANYCH POZA EOG
8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI  
1. ADMINISTRATOR DANYCH 

a) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach aplikacji Super MOYA jest ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie (01-237) przy ul. Stańczyka 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem:
  • KRS: 0000275176
  • NIP: 527-00-11-878
  • REGON: 010404971
    (dalej jako: Administrator).
b) Adresem do korespondencji jest ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. 
c) Kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iodo@anwim.pl lub pisemnie na powyższy adres korespondencyjny.

2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 
I. UCZESTNICTWO W SUPER MOYA

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Super Moya, aby uczestniczyć w programie, muszą Państwo zarejestrować się w aplikacji mobilnej, co spowoduje utworzenie konta. Bez podania danych wymaganych w procesie rejestracji, nie będzie możliwe. przystąpienie do programu. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat celów i podstaw przetwarzania danych związanych z uczestnictwem w programie.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Realizacja umowy o uczestnictwo w programie, w tym m. in:
  • Rejestracja i obsługa konta
  • Realizacja reklamacji
  • Naliczanie punktów
  • Realizacja nagród

PODSTAWA PRAWNA:
Niezbędność do wykonania umowy o uczestnictwo w programie Super Moya -> art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W zakresie danych fakultatywnych – zgoda uczestnika -> art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami.

PODSTAWA PRAWNA:
Uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw -> art. 6 ust. 1 lut. f RODO
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Przeciwdziałanie nadużyciom.

PODSTAWA PRAWNA:
Uzasadniony interes Administratora polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć uczestników w programie Super Moya -> art. 6 ust. 1 lut. f RODO.
II. KONTAKT Z NAMI

W celu umożliwienia kontaktu z nami we wszelkich sprawach związanych z programem Super Moya udostępniamy Państwu dedykowany adres e-mail oraz numer kontaktowy. Przetwarzamy jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Identyfikacja nadawcy oraz obsługa sprawy, której dotyczy rozmowa lub korespondencja.

PODSTAWA PRAWNA:
Uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości rozwiązania zgłoszonej sprawy oraz możliwości prowadzenia korespondencji z uczestnikiem -> art. 6 ust. 1 lut. f RODO.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH: 
Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami.

PODSTAWA PRAWNA:
Uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw -> art. 6 ust. 1 lut. f RODO.
III. MARKETING

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane również w celach marketingowych. Dzięki temu będziemy mogli kierować do Państwa oferty promocyjne, a także przesyłać, w razie wyrażenia na to odpowiedniej zgody, informacje handlowe dotyczące naszej oferty oraz naszych partnerów.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:  
Przedstawianie ofert i reklamy na podstawie preferencji uczestników (reklama behawioralna).

PODSTAWA PRAWNA: 
Uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach marketingowych -> art. 6 ust. 1 lut. f RODO.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Przedstawianie ofert i reklamy niezależnej od preferencji uczestników (reklama kontekstowa).

PODSTAWA PRAWNA:  
Uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach marketingowych -> art. 6 ust. 1 lut. f RODO.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH: 
Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

PODSTAWA PRAWNA:   
Uzasadniony interes Administratora związany z marketingiem bezpośrednim w związku z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przesyłanie wybranymi kanałami elektronicznymi informacji handlowych -> art. 6 ust. 1 lut. f RODO.
IV. KOMUNIKATY PUSH

Mogą Państwo otrzymywać od nas powiadomienia typu push. Związane są one z istotnymi informacjami dotyczącymi aplikacji (np. informacja o pracach serwisowych, nieudanej płatności), aktywnością w aplikacji (np. informacja o zdobytych punktach, zrealizowanej transakcji) lub ofertami i promocjami. Aby móc kierować do Państwa tego typu komunikaty, przetwarzamy dane osobowe, czyli specjalne identyfikatory ID.

Zgodę dotyczącą komunikatów dot. aktywności w aplikacji oraz reklamowych mogą Państwo zmienić w aplikacji - zakładka: „Więcej – Zgody Super Moya ”. Możliwe jest również wyrażenie lub wycofanie zgody na kierowanie wszelkich powiadomień typu push w ustawieniach urządzenia.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Kierowanie niezbędnych komunikatów push dot. aplikacji.

PODSTAWA PRAWNA:  
Niezbędność do wykonania umowy o uczestnictwo w programie Super Moya -> art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Kierowanie komunikatów push dot. aktywności uczestników oraz reklamowych.

PODSTAWA PRAWNA:
Uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z uczestnikami -> art. 6 ust. 1 lut. f RODO.
V. PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe, w szczególności historia transakcji, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu utworzenia profilu preferencji uczestnika, tj. dane podlegają profilowaniu. Na tej podstawie będą przez nas podejmowane tylko decyzje dotyczące przedstawienia spersonalizowanych ofert promocyjnych i treści reklamowych, co stanowi integralny element programu Super Moya i należy do podstawowych funkcjonalności aplikacji.

Decyzje te nie wywołują skutków prawnych ani w podobny sposób nie wpływają na Państwa. Ponadto, nie podlegają Państwo wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Zawsze w procesie bierze udział upoważniony do tego nasz personel.
3. GEOLOKALIZACJA 

Usługi geolokalizacji wykorzystywane przez naszą aplikację mobilną mogą służyć do określania Państwa położenia w celu odnalezienia najbliższej stacji paliw Moya oraz trasy dojazdu do niej.

Aplikacja informuje użytkownika o możliwości zbierania danych geolokalizacyjnych podczas instalacji, które są wykorzystywane tylko w przypadku zgody użytkownika. Aplikacja mobilna nie śledzi, ani nie zapamiętuje (i nie przekazuje na żadne serwery) położenia użytkowników w czasie korzystania z niej.
4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zależy od celu przetwarzania.

a) Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizacji umowy o uczestnictwo w programie Super Moya, wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

b) Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi.

c) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

d) Wycofanie zgody przez Użytkownika nie ma wpływu na legalność wcześniej dokonanego przetwarzania danych na tej podstawie.
5. ODBIORCY DANYCH 

a) W związku z realizacją usług, dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną (m. in. hosting, obsługa IT, oprogramowanie), kurierom (w celu dostarczenia nagród), kancelariom prawnym oraz podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, a także powiązanym z Administratorem.

b) W przypadku uzyskania zgody uczestników, ich dane mogą zostać także udostępnione partnerom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Super Moya, partnerami są inne niż Administrator podmioty, które współpracują z nami w Programie i oferują Państwu towary lub usługi w jego ramach. Partnerem jest także podmiot oferujący swoje towary i usługi udostępnione na stronie internetowej, udostępnionej Państwu za pośrednictwem Aplikacji (afiliacyjne programy partnerskie). Aktualną listę partnerów możesz znaleźć tutaj.

c) Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do właściwych organów lub osób w przypadku, gdy są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. PRAWA UCZESTNIKÓW  

W zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwo prawa, które wskazaliśmy poniżej. Można korzystać z nich bezpłatnie, o ile skierowane do nas żądanie nie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne. Ponadto, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w pewnych przypadkach możemy odmówić realizacji Państwa żądania lub zastosować pewne ograniczenia względem przysługujących praw.

W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy skontaktować się z nami pod adresem mailowym: iodo@anwim.pl lub pisemnie na adres ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Przed udzieleniem odpowiedzi lub realizacją żądania, możemy poprosić o weryfikację tożsamości lub poprosić o dodatkowe informacje, które pomogą nam w odpowiedzi lub realizacji żądania.

Mogą Państwo:

a) Wycofanie zgody - Wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgód możliwe jest korzystając z funkcjonalności zapewnionej przez aplikację, w niektórych przypadkach również w ustawieniach danego urządzenia (np. komunikaty push) lub kierując do nas wiadomość na powyższe dane lub dedykowany numer telefonu 22 754 99 99

b) Dostęp do danych - Zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także uzyskać ich kopię.

c) Sprostowanie - Zażądać poprawienia swoich danych osobowych. 

d) Przenoszenie - Zażądać uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także mogą Państwo żądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub w wykonaniu zawartej umowy.

e) Sprzeciw - W związku ze swoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w tym jeżeli je profilujemy). Wówczas nie wolno już nam przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Sprzeciw marketingowy - Sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (w tym także profilowania). W tym przypadku nie wolno już nam przetwarzać danych do takich celów.

g) Usunięcie - Zażądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach określonym prawem (np. dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania i została wycofana lub skutecznie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych).

h) Ograniczenie - Zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Państwa danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a nam dane nie są potrzebne do celów przetwarzania.

i) Skarga do organu - Wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. krajami Unii Europejskiej oraz Norwegią, Liechtensteinem i Islandią jest inny od tego zapewnianego przez prawo unijne. Dlatego co do zasady staramy się nie przekazywać Państwa danych poza EOG. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, kiedy jest to konieczne i dochodzi do takiego transferu danych. Wówczas odbywa się to z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. W szczególności może to się odbywać na podstawie:

a) decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopnień ochrony danych osobowych w konkretnym państwie (lista krajów znajduje się pod tym linkiem) – w przypadku transferu danych do państw, w stosunku do których taka decyzja została wydana.

b) zastosowania standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

c) zastosowania wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

d) w sytuacji transferu danych do USA – współpraca z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie ewentualnych zmian. Mimo wszystko, jeżeli zmiany będą istotne, przekażemy Państwu o tym informację.

Aktualna wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 1.04.2023