Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktującej się poprzez Infolinię

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r str. 1, z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że:

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych nabywcy jest Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie (01-237) przy ul. Stańczyka 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000275176 (dalej: „Anwim” lub „Administrator”).

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: iodo@anwim.pl lub pisemnie na adres: ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

II CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH


1. Administrator przetwarza informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów z infolinii w celach dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów z klientami potencjalnymi klientami i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie poprzez infolinię, w tym w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym dotyczącym treści informacji udzielonych przez infolinię i obrony przed roszczeniami. Możemy też przetwarzać nagrania z rozmów do weryfikacji jakości obsługi klientów przez naszą infolinię i jej udoskonalania.

2. Podstawą prawną przetwarzania numerów telefonu oraz pozostałych danych osobowych zawartych w nagraniach z rozmów jest:

a) podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed złożeniem zamówienia, zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegający na dokumentowaniu treści rozmów telefonicznych w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym, obrony przed roszczeniami, poprawy jakości obsługi infolinii.

c) Pani/Pana dane osobowe uzyskane w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej będą przetwarzane również na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez kontynuację połączenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania lub realizacji innego rodzaju Państwa zgłoszenia.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3. Nagrania z rozmów przetwarzamy przez rok od rozmowy.

4. Podanie danych osobowych w trakcie kontaktu z Administratorem jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia Pana/Pani sprawy.


III ODBIORCY DANYCH

1. Administrator może ujawnić nagrania lub informacje o nagraniach wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi infolinii, obsługi systemu nagrań rozmów, obsługi IT, obsługi prawnej, doradczej. Jeżeli nagranie z rozmowy będzie stanowiło dowód w postępowaniu, zostanie ono również ujawnione odpowiednim organom państwowym.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

IV PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

b) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jednak informujemy, że sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych może spowodować przeszkodę do poprawnego rozpatrzenia Pana/Pani sprawy,

d) przenoszenia swoich danych osobowych,

e) żądania usunięcia danych (poza wypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń), cofnięcia wyrażonej zgody.

V PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne - odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, jakkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić w niektórych przypadkach korzystanie ze wszystkich funkcjonalności infolinii.